Nominace osobností

Nominace osobností2023-04-12T13:55:28+02:00

Pravidla ocenění Blanický rytíř

 • O ocenění rozhoduje porota složená ze zástupců vyhlašovatelských neziskových organizací (vždy jeden zástupce za každou organizaci) tajnou, zpravidla vícekolovou volbou. Porota, která ze všech nominovaných může vybrat vždy jen tři držitele, aktivně nepátrá po etapách života nezmíněných v nominacích, k tomu nemá mandát. Snaží se pouze zhodnotit jejich přínos k rozvoji přírodního a kulturního dědictví Podblanicka na základě textu nominací a znalostí zástupců vyhlašovatelských organizací.
 • Oznamovány jsou pouze oceněné osobnosti. Ostatní nominace nejsou zveřejňovány (pouze jejich celkový počet).
 • Ocenění Blanický rytíř je chráněnou ochranou známkou u Úřadu pro průmyslové vlastnictví.

Koho lze ocenit

 • Ocenění Blanický rytíř může být uděleno fyzické osobě, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka, za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno in memoriam).
 • Nominované osobnosti, které splňují podmínky pro udělení ocenění, ale nebyly oceněny v roce navržení, mohou být oceněny v dalších letech. Jejich nové navrhování není nutné.

Zvláštní cena blanických rytířů

 • U příležitosti udělování ocenění Blanický rytíř může být udělena zvláštní cena blanických rytířů, kterou může obdržet fyzická osoba za mimořádný čin k ochraně a rozvoji přírodního a kulturního dědictví Podblanicka, a to v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce).
 • Zpravidla je udělena jedné osobě ročně, nemusí být ale udělena vůbec, nebo naopak výjimečně může být v jednom roce uděleno více zvláštních cen.
 • Ocenění může být uděleno ve výjimečných případech i in memoriam. Obdržení zvláštní ceny nevylučuje pozdější udělené ocenění Blanický rytíř stejné osobě.

Jak podat nominaci

 • Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec, zájmový spolek apod. a to písemně na adresu administrátora ceny: Český svaz ochránců přírody Vlašim, Podblanické ekocentrum, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, nebo elektronicky na e-mail vlasim@csop.cz.
 • Nominace musí obsahovat jméno, příjmení a titul kandidáta, datum jeho narození, podrobné odůvodnění nominace (alespoň v rozsahu jedné normostrany) a jeho kontaktní adresu (v případě nominace in memoriam kontakt na zastupující osobu). Nominace musí být neanonymní – tedy opatřená kontaktem na navrhovatele.
 • Nominace se může podávat celoročně. Každoroční uzávěrka je v rámci výzvy k nominacím oznamována prostřednictvím médií.

Časté dotazy k pravidlům:

Může být nominována i právnická osoba či skupina fyzických osob?

 • Lze nominovat pouze jednotlivce.

Může být nominována historická osobnost?

 • Blanický rytíř má za cíl oslavit a ocenit současníky, osobnosti, které mohou být aktuálním příkladem pro ostatní. Historické (resp. před více lety zemřelé) osobnosti, tedy nedoporučujeme nominovat.

Rozhoduje četnost nominujícíh osob?

 • Nikoli. Počet nominujících nemá na výběr vliv. Stejnou váhu má návrh jednotlivce, zastupitelstva obce i spolku.

Rozhoduje kvalita zpracování nominační dokumentace?

 • Částečně ano. Podrobný a výstižněji zpracovaný návrh má jistě vyšší šance.
Přejít nahoru