Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění “Blanický rytíř” Věra Čiháková za celoživotní činnost, zejména za záchranu paměti městečka Zahrádka

Věra Čiháková se narodila 31. května 1938 v Praze. Již od dětství s rodiči trávila často letní pobyty v Ježově, Píšti a Zahrádce. V Zahrádce, odkud pocházela rodina jejího otce, si pak spolu s ovdovělou matkou postavila rekreační chatu, kde trávila většinu svých dovolených až do doby likvidace obce z důvodu výstavby vodní nádrže Švihov.

Věra Čiháková vystudovala Vysokou školu železniční v Praze a celý svůj profesní život se věnovala projektování a přípravě dopravních staveb. Po většinu života pracovala ve Státním ústavu dopravního projektování, kde se podílela i na dokumentaci pro úpravu silniční a železniční infrastruktury spojené s výstavbou vodního díla Švihov. V závěru své pracovní kariéry působila v různých pozicích souvisejících s investiční výstavbou u ČSD a ČD.

Citové pouto k zatopenému městečku Zahrádka si uchovala až do současnosti. V roce 2003 začala spolupracovat s občanským sdružením Přátelé Zahrádky, které oživuje odkaz městečka Zahrádka a usiluje o obnovu a multikulturní využití tamního původně románského kostela sv. Víta.

Bez nároku na odměnu zpracovala již realizovaný projekt odvlhčení kostela a podílela se na zpracování rovněž již realizovaného projektu obnovy elektroinstalace. Při obou těchto akcích rovněž zajišťovala autorský dozor. Když se Národní památkový ústav, který kostel v Zahrádce spravuje, rozhodl její práci finančně ohodnotit, věnovala celou vyplacenou částku opět na opravy kostela. Spolu zejména s paní Libuší Hejretovou a předsedkyní výboru spolku paní Janou Kašparovou se podílela na zadání a technickém dozoru stavebníka při čištění a zajišťování nástěnných maleb v interiéru kostela a restaurování vitrážových oken. V roce 2019, jenž byl 800. výročím založení obce Zahrádka, se také podílela na navrácení zrekvírovaného zvonu „Josef“. Studiem dokumentů v řadě archivů shromáždila podklady o historii i novodobých osudech kostela. Mimo jiné zmapovala například nynější umístění a využití původního inventáře.

Průběžně se podílí na shromažďování fotografií, vzpomínek a památek na městečko Zahrádka a život v něm. Připravuje příležitostné dokumentární výstavy, které doprovázejí kulturní akce pořádané Spolkem Přátelé Zahrádky. Podílí se na sbírání finančních prostředků na veřejnou sbírku, kterou Spolek Přátelé Zahrádky ve prospěch oprav, restaurování a vybavení kostela v Zahrádce pořádá.

Díky Věře Čihákové se mohou rodáci vracet do svého rodiště a vzpomínka na Zahrádku je stále živá. Činnostem spojeným s opravami a restaurováním kostela, pořádáním kulturních akcí a dokumentací podoby městečka a života v něm věnuje většinu svého času, za což si právem zaslouží ocenění Blanický rytíř.