OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ocenění Blanický rytíř (2004) za celoživotní dílo, zejména za úsilí o zachování kulturního a přírodního dědictví Podblanicka a za jeho dokumentační, výchovnou a osvětovou činnost.

Antonín Toula celý svůj život věnuje vlastivědné práci v nejširším slova smyslu. Podílí se prakticky na veškerém dění v oblasti ochrany kulturního a přírodního dědictví v širším okolí Křivsoudova, jehož je dlouholetým kronikářem.

V roce 2001, kdy Křivsoudov slavil výročí 725 let od svého založení, stál u vzniku výroční výstavy, sestavil a zvětšiny i sepsal historii tohoto městečka, kterou pak obecní úřad vydal s ilustracemi Jaroslava Sůry v knižní podobě.

Pan Antonín Toula se věnuje i praktické ochraně památek v širokém okolí Křivsoudova a podílí se na jejich dokumentaci. Pravidelně publikuje v regionálních vlastivědných periodicích, v posledních letech např. v časopisu Pod Blaníkem či místním Křivsoudovském zpravodaji.

Dlouhodobě se věnuje ochraně přírody a krajiny. Podílel se na mapování přírodních hodnot, například na botanických inventarizacích, které byly zahrnuty do knihy „Chráněné a méně známé rostliny Podblanicka.“ Byl zpravodajem a později obvodním konzervátorem ochrany přírody pro Dolnokralovicko. V kronice již dvacet let zaznamenává pravidelně průběh počasí a dokumentuje další přírodní úkazy a pozorování.

Úspěšně vedl kroužek mladých ochránců přírody při škole v Čechticích. Děti v rámci schůzek kroužku čistily a zastřešovaly studánky, vyvěšovaly ptačí budky, věnovaly se pozorování ptactva, rozmísťovaly informační tabule apod. Od založení Českého svazu ochránců přírody v roce 1980 se stal jeho aktivním členem, v letech 1981 až 1988 pracoval v jeho okresním výboru, dále spoluzaložil základní organizaci ČSOP v Křivsoudově, nyní aktivně pracuje v základní organizaci ČSOP ve Vlašimi. O jeho práci se lze též dočíst v publikaci „100 let ochrany přírody a krajiny na Podblanicku.“

Účastní se i dalšího dění v obci a v místních spolcích, např. v ochotnickém spolku místní organizace Sokola.

Pan Antonín Toula patří mezi lidi, kteří si připouštějí odpovědnost za věci veřejné. Bez nároku na odměnu vykonal mnoho práce ve prospěch celé obce. Zvlášť je třeba vyzdvihnout jeho pracovitost, spolehlivost a skromnost, což jsou vlastnosti vskutku rytířské.