Ocenění Blanický rytíř (2009) za celoživotní dílo.

Jiří Hostek se narodil Praze. Po absolvování vysoké školy, tj. od roku 1958, žije a pracuje ve Vlašimi. Již od studentských gymnazijních let tíhnul spíše k všeobecné historii, historii umění, ochraně památek a přírody. Jako student gymnázia se po několik sezón podílel na archeologických vykopávkách na Pražském hradě, zejména v paláci dnešní hradní obrazárny. Ve volných chvílích pomáhal také ve Fyziologickém ústavu Přírodovědecké fakulty v Praze. Po absolvování veterinární fakulty dostal umístěnku do tehdejšího okresu, do Vlašimi.

Podblanicko ho zaujalo vzácnými stavebními památkami. Shromažďoval metody ještě velmi živého lidového léčitelství zvířat i lidí a jeho povolání mu to plně umožňovalo. Poznával i ty nejzapadlejší osady, dokumentoval a fotografoval tam drobné sakrální stavby, zaznamenával historické události sdělované starými pamětníky. To mu umožnilo popsat i několik starých smírčích křížů, dosud neevidovaných.

Po roce 1985 převzal po Jaroslavu Pouzarovi vedení vlašimského Vlastivědného klubu P. Antonína Norberta Vlasáka, který vedl ve spolupráci s Mgr. Balíkem a zejména s Janem Svobodou. Klub pod jeho vedením uspořádal více než 170 přednášek s vlastivědnou tématikou a více než 20 tématických zájezdů do různých koutů republiky. Vlastivědný klub v roce 1994 inicioval vydání reprintu Slavíkových „Dějin města Vlašimě a jeho statku“, pod jeho vedením uspořádal v roce 1989 výstavu 150 let vlašimské knihovny a 100 let vlašimské pošty. Při této bohaté činnosti klubu Jiří Hostek spolupracuje s Muzeem Podblanicka.

Dr. Hostek se zúčastnil soupisu drobných sakrálních objektů na Podblanicku, navrhl a pomohl prosadit úpravu a označení některých památných míst na Vlašimsku. Podílel se na zřízení pamětní desky historika profesora Františka Augustina Slavíka v roce 2006 v Domašíně.

Jiří Hostek jako člen zastupitelstva města Vlašim v letech 1990 – 2002 a ve dvou volebních volebních obdobích i městské rady se vždy zasazoval především o ochranu a péči o přírodní a kulturní dědictví. Prosazoval např. systematickou péči o areál zámku a parku ve Vlašimi či památníku sourozenců Roškotových. Byl jedním z iniciátorů získání městského praporu a podílel se na vypracování jeho barevného uspořádání. Prapor byl městu Vlašim slavnostně předán v roce 1994.

Od založení vlašimské organizace Českého svazu ochránců přírody v roce 1990 se Jiří Hostek aktivně podílí na její práci. Do roku 2007 byl i jejím místopředsedou. V Záchranné stanici ČSOP pro zraněná zvířata vykonává veterinární dozor a uplatňuje svoje bohaté zkušenosti s léčbou zvířat.

Jiří Hostek je také autorem velkého počtu popularizačních i odborných článků s vlastivědnou i odbornou veterinární tematikou, uveřejněnou v regionálních i celostátních časopisech.

Svou prací pro kraj pod Blaníkem a nadšením Jiří Hostek vždy všechny kolem sebe inspiroval a přejeme si, aby tomu tak bylo ještě po mnoho let.