Ocenění Blanický rytíř (2007) za celoživotní dílo, zejména za péči kulturní a přírodní dědictví Podblanicka.

Jozef Cáder se narodil 19. 9. 1945 v Dunajově nedaleko slovenské Čadce. V letech 1959 – 1961 absolvoval Lesnícké odborné učiliště ve Vývratu u Bratislavy a následně vystudoval v letech 1961 – 1965 Strednú lesníckú technickú školu v Liptovském Hrádku. Po ukončení studií nastoupil v roce 1965 krátce na své první pracovní místo u Lesního závodu Oščadnica. V letech 1965 – 1967 absolvoval v Písku a v Táboře základní vojenskou službu. Po ukončení vojenské služby v roce 1967 nastoupil u Lesního závodu Krásno nad Kysucou jako lesní technik a později pracoval jako vedoucí polesí Kysucké Nové Město.

Po sňatku v roce 1970 odešel do Čech a v roce 1971 nastoupil jako lesní technik na polesí Louňovice pod Blaníkem v rámci Lesního závodu Vlašim. V roce 1984 odchází do penze tehdejší vedoucí polesí Josef Melichar a Jozef Cáder nastupuje na jeho místo. V roce 1992 po transformaci Středočeských státní lesů a vzniku státního podniku Lesy České republiky se stal revírníkem revíru Louňovice pod Blaníkem, který byl součástí lesní správy Vlašim, dnes lesní správy Kácov.

Pan Jozef Cáder tak většinu svého života zasvětil blanickým lesům. Začal zde působit nejprve jako spolupracovník Josefa Melichara, průkopníka obnovy smrkových porostů s použitím buku a jedle. Poté, co nastoupil na jeho místo, zdárně dokončoval obnovu porostů započatou Josefem Melicharem, vytvářel předobnovní prvky s bukem a jedlí a úspěšně systémově rozpracovával další smrkové porosty v mýtním věku. Díky jeho působení se stejnověké smrkové porosty na Blaníku, vysazené na holinách vzniklých po mniškové kalamitě před sto lety, mění na stabilní smíšené lesy s vysokým zastoupením listnáčů a jedle. Lesy na úbočích Blaníku převáděné ze smrkových monokultur na druhově pestré porosty se staly známým exkurzním objektem pro studenty lesnických škol i lesnickou praxi a odbornou veřejnost. Zvláště citlivě a nad rámec svých pracovních povinností Jozef Cáder přistupoval k péči o přírodní rezervace Velký a Malý Blaník, podílel se na budování altánů, studánek a další návštěvnické infrastruktury ve spravovaných lesích i na vytváření biotopů pro ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů. Celoživotní systematickou a pečlivou prací tak významně přispěl k současné tváři a dobrému stavu lesů pod Blaníkem.

Pan Jozef Cáder je také aktivní ve spolkovém životě. Zejména je aktivním členem místního mysliveckého sdružení, které se kromě hospodaření se zvěří také věnuje péči o přírodní rezervaci Podlesí. Udělení ocenění Blanický rytíř tak po zásluze patří Jozefu Cáderovi jako lesníkovi, který se ve svěřeném území nejen příkladně stará o lesy, ale i o veškeré přírodní a kulturní dědictví v nich zachované.