(* 25. 1. 1921, † 2011)

Ocenění Blanický rytíř (2000) za celoživotní dílo, zejména za dlouholetou práci v ochraně památek Podblanicka, za práci badatelskou, výchovnou, osvětovou a za velmi bohatou publikační aktivitu.

Jan Svoboda se celý život zajímal o historii a památky. V osmdesátých letech začal aktivně působit na Podblanicku, zejména pak na půdě vlašimského vlastivědného kroužku, později přejmenovaného na Vlastivědný klub P. A. N. Vlasáka, kterého byl dlouhá léta jednatelem. Byl dopisovatelem Národopisné společnosti při Akademii věd. V roce 1993 dostal od této společnosti „Čestné uznání za záslužnou a dlouholetou práci v oboru národopisu.“

Jan Svoboda inicioval a napomohl vydání Slavíkových dějin Města Vlašimě. Při své badatelské, osvětové a publikační činnosti spolupracoval vždy s okresními konzervátory památkové péče a posléze se sám v roce 1993 okresním konzervátorem stal poté, co ho místo sebe navrhl PhDr. Jiří Tywoniak. Jako okresní konzervátor uskutečnil 2. vydání Historických památek okresu Benešov.

Jeho největší aktivitou v posledních letech je bezesporu soupis drobných sakrálních objektů okresu Benešov, kdy v období 4 let a za pomoci 15 spolupracovníků, které shromáždil, podchytil přes 1500 kapliček, křížků, zvoniček a Božích muk. Tento soupis byl publikován v samostatné publikaci „Příběh kapliček – drobné sakrální objekty na Podblanicku“ vydané ČSOP Vlašim a Muzeem Podblanicka v roce 2001.

Po listopadu 1989 Jan Svoboda spoluzaložil Nezávislou památkovou unii a stal se jejím prvním jednatelem a redaktorem jejího časopisu „Dědictví koruny české.“ Bohatě však publikuje nejen v tomto celostátním časopise, ale zejména v periodikách regionálních a místních, byl členem redakční rady Zpravodaje Města Vlašim a vlastivědného časopisu Pod Blaníkem. Aktivně se podílel na projektu Vlašim – srdce Podblanicka a jako čestný člen Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi na práci Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. Pan Jan Svoboda svou neúnavnou aktivitou tak stále přispívá k ochraně podblanické krajiny, kterou má velmi rád.

—————————————————————–
Janu Svobodovi bylo ocenění Blanický rytíř rozhodnutím neziskových organizací Podblanicka v roce 2016 odebráno. Důvodem tohoto odebrání byly nově objevené skutečnosti, na jejichž základě bylo potvrzeno, že Jan Svoboda v letech 1939 až 1981 aktivně spolupracoval s totalitními režimy. Přestože jeho zásluhy o poznání historie a záchranu kulturního dědictví Podblanicka, za něž mu bylo ocenění Blanický rytíř uděleno, jsou nezpochybnitelné, došly neziskové organizace Podblanicka k přesvědčení, že skutky, jichž se Jan Svoboda během svého života dopustil, jsou v příkrém rozporu s hodnotami vyjadřovanými oceněním Blanický rytíř. (říjen 2016)