Ocenění Blanický rytíř (2003) za celoživotní dílo, zejména za přínos k poznání a ochraně kulturního dědictví na Voticku, za osvětu veřejnosti a za aktivní činnost ve vlastivědném klubu i dalších spolcích ve městě.

Antonín Holubovský se narodil v Neustupově jako syn drobného zemědělce. Po vyučení automechanikem pracoval až do důchodu v STS Olbramovice.

Je aktivním členem mnoha neziskových organizací, např. Českého rybářského svazu, kde založil a dosud vede kroniku rybářského spolku ve Voticích. V roce 1982 spoluzaložil Vlastivědný kroužek ve Voticích a byl zvolen jeho předsedou. Tuto funkci vykonává dosud. Během jeho působení Vlastivědný kroužek – nyní klub – získal zchátralou budovu, kterou členové klubu sami opravili a zařídili v ní klubovnu a depozitář. Činnost klubu byla od začátku zaměřena na ochranu a evidenci památek ve Voticích a okolí, sběr artefaktů, pořádání přednášek a zájezdů s vlastivědnou tématikou. Klub se zejména prostřednictvím pana Antonína Holubovského podílí na řadě aktivit a projektů organizovaných Muzeem okresu Benešov, Státní památkovou péčí, Nezávislou památkovou unií a Českým svazem ochránců přírody. Uspořádal řadu přednášek a výstav, bylo sebráno několik set historických předmětů a písemností. Vlastivědný klub se podílí na vydávání regionálních publikací.

Antonín Holubovský zřídil informační tabule o historii Neustupova, Koutů a Buchova a v uvedených místech je umístil. Od roku 1985 je zpravodajem státní památkové péče. Jako takový se podílel na pořizování soupisu drobných sakrálních památek. U vybraných křížů a kapliček inicioval jejich opravu, na které se spolupodílel.

Přesto, že se podařilo Vlastivědnému klubu k jeho 25. výročí založení ve spolupráci s představiteli města připravit a otevřít stálou expozici o historii města a činnosti klubu, zůstává největším a stále nedosaženým cílem Antonína Holubovského vybudovat ve Voticích muzeum, které by odpovídalo významu města a okolí.