Ocenění Blanický rytíř (2002) za celoživotní dílo, zejména za celoživotní vědeckou práci v oblasti poznávání kulturního dědictví Podblanicka, za bohatou publikační a osvětovou činnost a jako ocenění jeho statečného postoje ve složitých dobách naší společnosti.

Univerzitní profesor Josef Petráň získal ve svém rodišti vřelý vztah k Podblanicku, s nímž zůstal bytostně spjat po celý život. Podblanicko rovněž usměrnilo vědecký zájem Josefa Petráně k dějinám zemědělství, českého lidu a hmotné kultury. Stal se jedním z našich nejvýznamnějších odborníků, uznávaným v evropském a světovém měřítku. Přesto Podblanicko Josefu Petráňovi zůstalo domovem a věnoval mu nemalou část svého vědeckého díla a organizačních schopností. Od sklonku šedesátých let propagoval Josef Petráň moderně pojatý regionalismus a naznačoval jeho přínos pro národní dějiny. Podílel se na přípravě koncepcí regionálního výzkumu na Podblanicku a od roku 1973 redigoval v krajině složité společenské situaci společenskovědní část Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Okolo jeho redakční rady soustředil kolektiv autorů z řad předních pražských a regionálních odborníků, začínajících autorů i poučených laiků. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka se stal jedním z nejvýznamnějších, pravidelně vycházejících sborníků v České republice. Na stránkách Sborníku byly publikovány i zásadní regionální práce Josefa Petráně. Zároveň se ujal i redigování prvního významnějšího shrnutí poznatků o podblanickém regionu v publikaci Benešovsko – Podblanicko a inicioval i další regionální vydavatelské počiny.

Vrcholem Petráňova regionálního díla je monografie Příběh Ouběnic v podblanické krajině, kterou věnoval svým rodákům a která v roce 2001 vyšla také v prestižní edici Dějiny a současnost Nakladatelství Lidové noviny. V této publikaci završil své pojetí „dějin viděných zdola, blízkým nedějinám,“ vycházející z vidění dějinných událostí z pohledu venkovského člověka, jehož činy jsou v historických pramenech obtížně postižitelné a jen výjimečně se dostávají do zorného pole tzv. velkého dějepisu.

S životopisem a monumentálním dílem Josefa Petráně se může každý zájemce seznámit v biografických medailonech a jejich bibliografických přílohách vydaných k jeho jubileím. Nejnovější shrnutí a zhodnocení díla profesora Petráně představuje sborník k jeho 70. narozeninám, který v roce 2004 vydal Historický ústav Akademie věd ČR.

Profesor Josef Petráň v roce 2008 převzal z rukou prezidenta republiky Václava Klause Medaili Za zásluhy.