Ocenění Blanický rytíř (2006) za celoživotní dílo, zejména za úsilí o zachování kulturního a přírodního dědictví Podblanicka a za výchovnou činnost.

Josef Tomaides se narodil 21. 1. 1934 v Trhovém Štěpánově. Po absolvování vyšší průmyslové školy strojnické v roce 1954 začal Josef Tomaides pracovat jako výzkumný asistent. Od roku 1959 začal pracovat jako učitel odborných předmětů na Odborném učilišti při Blanických strojírnách ve Vlašimi. Postupně si doplnil pedagogické vzdělání a plně se začal věnovat kantořině. Stal se z něho uznávaný odborník v oblasti strojírenské technologie a v oblasti strojního obrábění. Za jeho pedagogickou prací stojí několik tisíc velmi dobře připravených absolventů školy. V té dlouhé řadě absolventů by se velmi těžko hledal takový, který má na pana učitele špatné vzpomínky, převážná část jich při setkáních po řadě let vyslovuje uznání jeho pedagogickému i lidskému mistrovství. Velkou řadu svých žáků inspiroval k dalšímu studiu a pomohl jim nastartovat odbornou i vědeckou kariéru. Své velmi dobré odborné i lidské vlastnosti uplatňoval ve funkci zástupce ředitele školy od poloviny šedesátých let minulého století. Jeho odborné, pedagogické i metodologické schopnosti byly využívány v publikační činnosti. Jako spoluautor mnoha odborných učebnic i názorných pomůcek ve výše uvedených oborech předával své zkušenosti. Učebnice sloužily i široké odborné veřejnosti v oblasti strojírenství. Po celou dobu své pedagogické činnosti spojoval průmyslovou výrobu s ochranou životního prostředí, i když tomu doba vždy nepřála.

Nejenom pedagogické, ale i lidské vlastnosti předurčily pana Josefa Tomaidesa k vykonávání mnoha dalších funkcí spojených s pracovním i veřejným životem. Jistě nejvýznamnější z nich je starostování v Trhovém Štěpánově a to nepřetržitě v letech 1990 až 2007, od té doby dodnes zastává funkci místostarosty. Za zmínku stojí jistě i to, že starostou obce Trhový Štěpánov byl i jeho otec a děd. Josef Tomaides prosadil zřízení skládky komunálního odpadu v Trhovém Štěpánově a pomohl zabezpečit finanční prostředky pro její výstavbu. Stál u založení ekologického sdružení obcí EKOSO sloužícího k zajištění provozu skládky a vytvořil podmínky pro zapojení 47 okolních obcí z Vlašimska a Kutnohorska do sdružení. Dnes skládka funguje již desátým rokem a je možno konstatovat, že je vzorem pro jiná obdobná zařízení z hlediska jejího řešení, dlouhodobě udržitelného financování a zejména z hlediska minimálního vlivu na životní prostředí. Za působení Josefa Tomaidesa ve funkci starosty se podařilo plně plynofikovat Trhový Štěpánov, vybudovat čistírnu odpadních vod a splaškovou kanalizaci. Trhový Štěpánov se vzorně stará o významnou zeleň a o významné i drobné památky ve svém správním obvodu. Jmenovat je možno vybudování muzea ve starobylém domě v historickém centru města, obnovu drobných sakrálních objektů či obnovu židovského hřbitova. Obec vydává vlastní zdařilý zpravodaj a daří se jí zapojovat do dění v obci místní občany. Josef Tomaides se též angažuje v místní Tělocvičné jednotě Sokol.

Po celý život se Josef Tomaides řídí slovy J. A. Komenského: „Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš dělat, do toho se dej s chutí. Co sám můžeš udělat, to nečekej od druhých, a bez příčiny neotálej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“