MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ocenění Blanický rytíř (2006) za celoživotní dílo, zejména za celoživotní práci v poznávání a ochraně přírodního bohatství a krajiny Podblanicka, za bohatou výchovnou, osvětovou a publikační činnost.

Václav Zelený absolvoval Biologickou fakultu Univerzity Karlovy, specializaci systematická botanika a morfologie cévnatých rostlin a po studiu nastoupil jako fytotechnik do Výzkumného ústavu cukrovarnického v Praze, Modřanech. Po návratu z dvouleté základní vojenské služby začal pracovat jako odborný asistent botaniky na Vysoké škole zemědělské v Praze (dnes České zemědělské univerzitě), kde je na pozici docenta botaniky na agronomické fakultě dodnes.

Profesně se Václav Zelený celý život zabýval výzkumnými úkoly souvisejícími s naší květenou. Přibližně od roku 1980 se začal specializovat na užitkové i okrasné rostliny tropů a subtropů. V této oblasti nejen vyučoval a stále vyučuje naše a zejména zahraniční studenty, ale podnikl rovněž celou řadu výzkumných cest, hlavně do zemí Latinské Ameriky, Středozemí, střední Asie, Vietnamu a Senegalu. Jako botanik se Václav Zelený stal uznávaným odborníkem nejen v České republice, ale rovněž ve světě. Jeho celá řada odborných literárních prací, příspěvků a vysokoškolských skript vyvrcholila účastí na dosud nejrozsáhlejším botanickém díle České republiky, osmidílné knize Květena ČR a také v jeho poslední samostatné knize Rostliny Středozemí.

V rámci Podblanicka patří Václav Zelený již 50 let mezi nejvýznačnější přírodovědce a ochránce přírody a památek. Ačkoliv žije trvale v Praze, přijal Podblanicko a především Chotýšansko, odkud pochází jeho maminka, za svůj druhý domov. Přibližně od roku 1953 provádí na Podblanicku základní botanický výzkum, v rámci kterého se mu podařilo do našeho regionu přivést i řadu oborníků zvenčí a zpopularizovat Podblanicko i mimo region. Od roku 1962 je členem redakční rady Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka a rovněž i autorem řady příspěvků, hlavně botanických a dendrologických. Je autorem publikace „Chráněné a méně známé rostliny Podblanicka,“ dále pak spoluautorem publikace „Zámecké parky a památné stromy Podblanicka“. Od roku 1997 je rovněž pravidelným přispěvatelem do obnoveného vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem. Jako jeden z nejvýznamnějších přírodovědců Podblanicka je Václav Zelený předsedou poradního sboru Chráněné krajinné oblasti Blaník.

Za více než 50 let svého působení v našem kraji zrealizoval řadu odborných i populárních přednášek pro veřejnost. Poutavé vyprávění o krásách Podblanicka i zemí dalekých až exotických, doprovázené zajímavostmi z rostlinné říše, patří stále mezi nejpopulárnější a nejnavštěvovanější přednášky. Velkou zálibou Václava Zeleného je rovněž fotografování. Fotografuje nejen rostliny a objekty jeho profesi blízké, ale rovněž objektivem fotoaparátu zachycuje krásné věci a místa kolem sebe. Díky jeho bohatému archivu v roce 2006 proběhla v Podblanickém ekocentru ČSOP výstava fotografií, na kterých Václav Zelený zachytil uplynulých 50 let událostí na Podblanicku.

Pan Václav Zelený svým životem a dílem výrazně přispěl k poznávání a ochraně přírody a památek Podblanicka, ale jeho patrně největší zásluhou v našem kraji se stala systematická výchova mladých lidí k lásce ke své domovině, k jejímu citlivému vnímání, ochraně a péči o ní. Václav Zelený je člověk se všemi vlastnostmi, jaké si u pravého rytíře můžeme představit. Je čestný, poctivý, pracovitý, nebojácný, ale rovněž citlivý, vnímavý a plný pochopení pro druhé.