(* 1961 † 2020)

Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění “Blanický rytíř” Jaroslav Kadlec, in memoriam, za celoživotní činnost, zejména za rozvoj poznání v oblasti neživé přírody, popularizaci geologie a za dokumentaci a interpretaci přírodního a kulturního dědictví Národního geoparku Kraj blanických rytířů.

            Doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr. se narodil v roce 1961, vystudoval geologii na přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde získal titul RNDr. (1985) a absolvoval též doktorát (Dr.) v roce 1998. Svou vědeckou práci začínal v podzemí – doktorskou práci zaměřil na říční sedimenty v jeskynních systémech kolem Macochy v Moravském krasu. V letech 2004 získal roční stipendium na Michigan Technological University a v roce 2005 stipendium v Institute for Rock Magnetism, University of Minnesota.

            Ve své vědecké práci se věnoval využití magnetických minerálů pro studium přírodních archívů, jakými jsou například souvrství jezerních nebo povodňových sedimentů. Cílem takového výzkumu je rekonstrukce paleoprostředí a procesů (klimatické změny, zvětrávání, eroze) v nejmladší geologické historii Země a také posouzení, jak tyto procesy ovlivňuje člověk svou často neuváženou činností. Po období výzkumu podzemních řek se začal věnovat problematice jak říčních procesů (řeka Morava), tak studiu jezerních archívů (Bajkal) v rámci tuzemských i zahraničních výzkumných projektů. V roce 2014 se na Univerzitě Karlově v Praze habilitoval v oboru geologie.

            Od ukončení studia pracoval do roku 1998 v České geologické službě (Oddělení kvartérní geologie), a v letech 1998 – 2014 v Geologickém ústavu AV ČR, v.v.i. (Oddělení paleomagnetizmu). Od roku 2014 byl zaměstnán na Geofyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i. Kromě toho přednášel pro studenty bakalářských, magisterských i doktorandských programů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a MU v Brně. Zabýval se i popularizací geologie. Publikoval četné články v časopise Vesmír, absolvoval rozhlasová vystoupení v pořadu Meteor apod.

            I když při svých studijních, později vědeckých cestách poznal kus světa, nejraději měl rodný podblanický kraj – zejména Voticko. Byl dlouhodobým spolupracovníkem Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi, kde působil jako hlavní geolog národního geoparku Kraj blanických rytířů. Svou činností bezezbytku naplňoval poslání geoparku – citlivě rozvíjet geoturismus, respektovat a zdůrazňovat jedinečnost oblasti, posilovat identitu krajiny a jejích obyvatel, inspirovat a povzbuzovat je k rozumnému, na poznatcích vědy založenému využívání hodnot území. Je autorem dvou regionálních geologických monografií vydaných ČSOP Vlašim: Blanická brázda a Na bicyklu za geologickými zajímavostmi Voticka, z nichž je patrná láska k regionu a také jeho vynikající znalost. Tu zúročil i při přípravě geologické expozice ve votickém klášteře.

            Je obdivuhodné, jakým způsobem dokázal docent Kadlec předávat informace o neživé přírodě posluchačům – ať už to byli studenti vysokých škol, účastníci geologických exkurzí nebo návštěvníci přednášek na mnoha místech Podblanicka.

            Jaroslav Kadlec zemřel náhle 8. 11. 2020. Ač kameny miloval, jeho srdce rozhodně z kamene nebylo, byl přátelský a vtipný člověk, skromný, poctivý a spolehlivý v každém díle.

Zhlédnout online vyhlášení.