Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění “Blanický rytíř” Ivana Preislerová, za celoživotní dílo v oblasti poznávání a dokumentace historických a kulturních památek Podblanicka, za jejich ochranu a za výchovu mladé generace k zájmu o naše společné kulturní dědictví.

Ivana Preislerová, rozená Vorlíčková, žije v Městečku, části obce Nespeky. Své dětství prožila ve Voticích, kde vychodila základní školu. Po jejím ukončení studovala na Gymnáziu v Benešově.

Od mládí se zajímala o dějiny českého národa, státu a zejména Podblanicka. Už jako studentka gymnázia provázela v rámci brigády návštěvníky zámku Konopiště. Zájem o historii ji přivedl ke studiu češtiny a dějepisu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, které ukončila titulem doktor filozofie.

V roce 1988 nastoupila na gymnázium ve Vlašimi a zde učí dodnes. V rámci hodin dějepisu studentům vedle obecných českých dějin předává také informace o regionální historii, a zvyšuje tak jejich povědomí o tématech, o která by se možná sami nezajímali. V rámci historického semináře, který na škole založila, vznikly pod jejím vedením desítky prací zaměřených hlavně na dějiny Podblanicka. Povedlo se jí zformovat mladou generaci, která dokáže své znalosti o regionální historii šířit dál. Její bývalí žáci dnes působí jako učitelé dějepisu nebo pracují v regionálních institucích, jako je například Muzeum Podblanicka, kde mohou svou prací přispět k prohlubování znalostí o dějinách místních městeček a vsí.

Velké množství cenných poznatků publikovala Ivana Preislerová ve svých knihách. Je autorkou publikace o dějinách Vlašimi, nazvanou „Vlašim nejen ve 20. Století“, v roce 2018 dokončila knihu „Domašín v době občanské“. Nemalou měrou se zasloužila o rozvoj regionálního tisku, stála u obnovení vlastivědného časopisu Pod Blaníkem, kde je od roku 1997 aktivní členkou redakční rady. Přispívá také do Zpravodaje města Vlašimi nebo nespeckého zpravodaje nesoucího název D’Nespek.

Své znalosti ráda předává dál prostřednictvím besed a přednášek, čímž navázala na podobné počiny regionálního historika Jaroslava Pouzara. Širokou veřejnost seznamuje s historickým a kulturním bohatstvím podblanického kraje, o jehož ochranu se velkou měrou sama zasloužila. Dlouhá léta totiž působila jako zpravodajka státní památkové péče. V devadesátých letech a počátkem dalšího desetiletí prostřednictvím Českomoravkého odborového svazu pracovníků školství organizovala celostátní základnu odborných exkurzí na Podblanicku, jež měla své organizační ubytovací centrum ve Vlašimi. Jednalo se o několikadenní pobyt pro učitele ze všech typů škol z celé republiky, kteří z Vlašimi vyjížděli za poznáním Podblanicka, zejména jeho historických památek. Učitelům z této základny byla také průvodcem.

Od roku 1994 je Ivana Preislerová členkou Vlastivědného klubu Pátera Antonína Norberta Vlasáka. Bezezbytku se řídí jeho heslem „Poznej svou vlast a budeš ji milovat“. A tuto lásku k podblanickému kraji a jeho historii se snaží předávat dál.