Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává Zvláštní cenu blanických rytířů za čin v roce 2023 Jindřich Nusek, konkrétně za sestavení jedinečné monografie „Budování knížecího snu. Krajinářský park ve Vlašimi v 18. a 19. století

Vlašimský park, v době svého rozkvětu jeden z nejvýstavnějších, nejhodnotnějších a nejoriginálnějších zahradnických počinů ve střední Evropě, proslavený nejen mezi odbornou veřejností, ale i mezi výtvarníky, hudebníky a dalšími obdivovateli zahradního umění, postupně v minulém století tak zchátral, až upadl téměř v zapomnění. Význam parku si v osmdesátých letech minulého století uvědomovala pouze hrstka historiků a konzervátorů památkové péče a ochrany přírody. Po roce 1989 se zejména úsilím Českého svazu ochránců přírody Vlašim podařilo osud parku zvrátit. Dnes je park udržován, využíván hojně k rekreaci místních obyvatel a je cílem množství turistů. Dosud však chyběla dokumentace historického vývoje parku a popis jeho kulturních hodnot. Tuto mezeru se v r. 2023 podařilo zaplnit PhDr. Jindřichu Nuskovi sestavením výpravné monografie „Budování knížecího snu. Krajinářský park ve Vlašimi v 18. a 19. století“. Objemnou knihu vydal v závěru roku 2023 Český svaz ochránců přírody Vlašim a Muzeum Podblanicka jako 22. samostatnou přílohu časopisu Pod Blaníkem.

Jindřich Nusek zde na více jak 300 stranách seznamuje s výsledky svého sedmnáctiletého výzkumu vlašimského zámeckého parku, zintenzivněného zejména v posledních deseti letech, kdy přineslo bádání v českých archivech, a především v materiálech archivu Auerspergů ve Vídni množství nových dosud chybějících a nepublikovaných informací. A prakticky prvně také zásadně využil zámeckou rodovou knihovnu ve Vlašimi. Jindřichu Nuskovi se podařilo odpovědět na otázky datace jednotlivých objektů či autorství jejich výzdoby. Popis nejstaršího období založení parku se tak zaplnil i jmény řemeslníků, kteří pocházeli zejména z Vlašimi a blízkého okolí. Přesto, že je hlavní ambice knihy faktografická a je vybavena bohatým citačním a poznámkovým aparátem, podařilo se autorovi prezentovat obrovské množství informací poutavou formou pro široký okruh čtenářů. S velmi bohatým obrazovým doprovodem vč. výřezů dobových map a projektových dokumentací je čtenář provázen všemi čtyřmi vývojovými etapami, jak je na základě studia archiválií Jindřich Nusek vymezil. Tato výpravná monografie v plnobarevném provedení, která by nemohla vzniknout bez dlouholetého soustředěného systematického úsilí autora a podpoře mnoha spolupracujících odborných institucí, má jednoznačně nadregionální význam. Nejen rozsahem, publikováním dosud neznámých informací, ale i zasazením popisu jednotlivých vývojových etap parku a jednotlivých objektů do evropského kontextu. Monografie Jindřich Nuska tak může být vzorem pro obdobné zpracování dalších významných rodových areálů a zámeckých parků konce 18. a 19. století.

Historik Jindřich Nusek působí v Muzeu Podblanicka. Vystudoval dějiny umění a v programu sociologie také environmentalistiku na Masarykově univerzitě. Zaměřuje se na výzkum a dokumentaci kulturního vývoje Podblanicka v 16. – 19. století a systematickým využíváním německojazyčných zdrojů se mu podařilo doplnit sérii dosud málo známých témat, jako jsou např. vazby korunního prince Rudolfa k Vlašimi. Hojně výsledky svého badání publikuje v odborných a popularizačních periodicích, působí dlouhodobě v redakční radě časopisu Pod Blaníkem, autorsky připravil řadu výstav pro veřejnost a inicioval nový výzkum historie zámeckého parku ve Vlašimi.